สำหรับสมาชิก

146696
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
57
60
117
145100
2115
2032
146696
หมายเลขไอพี: 34.226.244.70
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-02-17 03:01:25

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

tn Clip

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด

 

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ ๑ ตำบลตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ ๑ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นจากสี่แยกบ้าน ผช.สมบัติ ไปบ้านหนองตะเคียน) ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๘ บ่อ ความยาวรวม ๒๘๙.๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ  อบต.ตำแย กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๔๔๔,๓๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง  ๔๔๑,๒๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นไปบ้านนางตู้  กฤษณะสุวรรณ) ปริมาณงาน งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๖๒ เมตร  หนา ๐.๑๐  เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๒๖๗,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง  ๒๖๐,๖๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกระแซง หมู่ที่ ๘ ตำบลตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกระแซง หมู่ที่ ๘  ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นบ้านนายเคลือบ  ละออใส - ถนนทางหลวง สาย ๒๒๑) ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร  จำนวน  ๒๗๔ ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๗ บ่อ  ความยาวรวม  ๒๙๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๓๙๙,๔๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๔๓,๔๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

 

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านจาน หมู่ ๑๐

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  คสล. บ้านจาน  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นบ้านนางเบ้า  ดวงชัย-บ้านนางวรรณา โสดามุข) ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน  ๒๐๙ ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๑ บ่อ ความยาวรวม ๒๒๑.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ   งบประมาณ  ๓๒๓,๘๐๐.-บาท  (สามแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง  ๓๒๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180