สำหรับสมาชิก

150794
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
116
103
670
149856
776
2190
150794
หมายเลขไอพี: 35.175.121.230
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-10 20:41:03

เผยแพร๋แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร , กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร และกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๙๔๓,๐๐๐.-บาท  (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๙๔๓,๐๐๐.-บาท  (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕  ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นทางไปบ้านหนองขะโย) ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร) ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๔๘๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง  ๔๗๑,๘๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาทอง หมู่ที่ ๑๔

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  (เส้นทางจากหมู่บ้านไปหนองสะเกวียน)  ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง    ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ        งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   ราคากลาง  ๔๔๙,๓๐๐.-บาท    (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  

ดาวน์โหลด

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

tn Clip

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180