สำหรับสมาชิก

161207
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
14
67
201
159958
1325
1954
161207
หมายเลขไอพี: 3.235.107.209
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-08-12 02:35:05

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2563 สรุป

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563  (แบบ สขร.1)

 

ดาวน์โหลด

ประกาศขายทอดตลาด

tn Clip

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ดาวน์โหลด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๗๘-๐๐๒ บ้านกระแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตำแย ได้ดำเนินการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๗๘-๐๐๒ บ้านกระแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลตำแยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้พิจารณาผลการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ๑๙๙๔  โดยเสนอราคาต่ำสุด  ราคาที่เสนอ  ๒,๖๒๔,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๗๘-๐๐๓ บ้านกระถุน หมู่ที่ ๔ ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย ได้ดำเนินการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๗๘-๐๐๓ บ้านกระถุน หมู่ที่ ๔ ตำบลตำแย   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E ๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓  และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้พิจารณาผลการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ห้งหุ้นส่วนจำกัด เค.เจ.เจ  โดยเสนอราคาต่ำสุด  ราคาที่เสนอ  ๘๔๒,๐๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  เมษายน  2563 (แบบ สขร.1)

 

ดาวน์โหลด

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180