สำหรับสมาชิก

146664
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
25
60
85
145100
2083
2032
146664
หมายเลขไอพี: 34.226.244.70
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-02-17 01:43:45

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ ๑

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ ๑ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นจากโค้งไปบ้านนายสมบุญ  เรืองกุล ไปทางทิศตะวันออก) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ ๓๘๓,๘๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๓๗๔,๖๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 

ดาวน์โหลด

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180