สำหรับสมาชิก

146673
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
34
60
94
145100
2092
2032
146673
หมายเลขไอพี: 34.226.244.70
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-02-17 01:57:24

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระแซง หมู่ที่ ๒

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นไปบ้านหนองทับทัย ต.พยุห์) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๗๔,๖๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180