ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตำแย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นริิมคลองห้วยกระเดินไปทางบ้านพยุห์) ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  ๐.๒๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง  ๔๕๒,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ดาวน์โหลด