สำหรับสมาชิก

146658
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
19
60
79
145100
2077
2032
146658
หมายเลขไอพี: 34.226.244.70
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-02-17 01:35:36

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นทางจากบ้านนางกัลยา  โคคำ ไปทางบ้านหนองขะโย) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง  ๔๕๒,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ดาวน์โหลด

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180