สำหรับสมาชิก

158247
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
76
54
183
157830
319
1820
158247
หมายเลขไอพี: 35.175.133.127
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-08 15:24:04

สำนักงานปลัด

 

 

 tum

      นางสาววรอนงค์ พันธุลี
         (ปลัด อบต.ตำแย)

 
 

3. นายวชย ทองเบา ผอ.กองชาง 
           นายวิชัย   ทองเบ้า

             (รองปลัด อบต.)

 
     นางสาวสำรวม  รศม หวหนาสำนกงานปลด
          นางสาวสำรวม รัศมี
         (หัวหน้าสำนักปลัด)

  7.น.ส.เนตรนภา  สมวเศษ  นกพฒนาชมชน
   นางสาวเนตรนภา สิมวิเศษ
      (นักพัฒนาชุมชน)

     นางสาวสรยา  ทองเบา  บคลากร

        นางสาวสิริยา  ทองเบ้า

         (นักทรัพยากรบุคคล)

         IMG 20200622 0012

     นายภาณุพงศ์ เทศวงศ์

               (นิติกร)

       จรารกษ

     นางสาวจิรารักษ์ จันทร์ส่อง
      (นักวิเคราะห์นโยบายฯ)

     ปฏวต

          นายปฏิวัติ  ไชยสัตย์

             (จพง.ป้องกันฯ) 

     เรองวทย

       นายเรืองวิทย์  พรหมโลก

          เจ้าพนักงานธุรการ)    

โยทย     

   นายโยทัย พุทธิชนม์
  (ผช.จพง.การเกษตร)

     กรภฎ 

     นางสาวกรภัฎ อ้อมชมภู

   (ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) 

  วชย ไทยสะเทอน      นายวิชัย ไทยสะเทือน

 (พนักงานขับรถฯศูนย์อปพร.)

  ณฐวด สอดเสน               นางณัฐวดี  สอดเสน
            นักการภารโรง

    001 profilepicture

          นายชยังกร  ศิลปศร

       (พนักงานขับรถดับเพลิง)

 

โรจนศกด      นายโรจน์ศักดิ์ แสงทอง
  (พนักงานขับรถฯส่วนกลาง)

   ชวน          นายสะวิน  รักษาศิริ
               (ยาม)

 พทกษ

      นายพิทักษ์  จันทร์ส่อง

        (พนักงานดับเพลิง)

 ประยร

        นายประยูร  จันทร์ชู   

         (พนักงานดับเพลิง) 

  อไร

           นางอุไร  บัวลพบุรี

           (คนงานทั่วไป)

   
     

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180