ปรับปรุงล่าสุด 7 ม.ค. 2022 07:44:42 314

 

ข้อมูลด้านการศึกษาและสถาบันและองค์กรทางศาสนา

1 การศาสนา
ประชาชนในตำบลตำแย นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน คือ

1.  วัดบ้านตำแย   ตั้งอยู่ที่ บ้านตำแย หมู่ที่ 1 
2.  วัดสันติสุข  ตั้งอยู่ที่ บ้านกระถุน หมู่ที่ 4
3.  วัดบ้านหนองเม็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5
4. วัดบ้านกระแซง ตั้งอยู่ที่ บ้านกระแซง หมู่ที่ 8
5. สำนักสงฆ์บ้านขนวน ตั้งอยู่ที่ บ้านขนวน หมู่ที่ 3
6. วัดป่าเกษหงษ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านอะลาง หมู่ที่ 6
7. สำนักสงฆ์บ้านหนองขะโย ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองขะโย หมู่ที่ 9
8.  สำนักสงฆ์บ้านจาน ตั้งอยู่ที่ บ้านจาน หมู่ที่ 10
9.  วัดบ้านหัวขัว  ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 11


2 การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน

1.  โรงเรียนบ้านกระแชง สถานที่ตั้ง บ้านกระแซง หมู่ 8
2. โรงเรียนบ้านกระถุน สถานที่ตั้ง บ้านกระถุน หมู่ 4
3. โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี  สถานที่ตั้ง บ้านขนวน หมู่ 3
4.  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว สถานที่ตั้ง บ้านอะลาง หมู่ 6


โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สถานที่ตั้ง บ้านหนองนาทอง หมู่ 14ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งมีนักเรียน ดังต่อไปนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) 

 ชื่อโรงเรียน                                จำนวนนักเรียน  
   อนุบาล   ป.1   ป.2    ป.3  ป.4   ป.5    ป.6  รวมทั้งหมด
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก   70  22    35   30   32   30   27       246
โรงเรียนบ้านกระแชงฯ   44  14    14   12   16    14   23      137
โรงเรียนบ้านกระถุน   12    1     6    5     6    3    8        41
โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี   47    6   11    9   14  13    9     109
โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัวฯ   13    7   10  12    4    6    6       58
       รวม   186   50   76  68   72  66   73     591


ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 2 ศูนย์
ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการศาสนา มีบุคลากรและเด็ก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) ดังนี้

   ชื่อศูนย์เด็กฯ       บุคลากร (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ)    จำนวนนักเรียน
      รวมทั้งหมด
ศูนย์เด็กวัดบ้านตำแย  มีผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ จำนวน 3 คน  
  1. นางสมศรี เรืองรุ่ง
2. นางสมจิตร วงศา
3. นางกันทิมา ลันดา
      57
     
ศูนย์เด็กวัดบ้านกระแซง  มีครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ จำนวน 2 คน  
 

1. นางสุภานี บุญฟัก ครูดูแลเด็ก
2. นางวงษ์จันทร์ วงศ์แก้ว (ผดด.) 

      34

3 การสาธารณะสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง ตั้งอยู่บ้านกระแซง หมู่ที่ 8