ปรับปรุงล่าสุด 7 ม.ค. 2022 06:47:32 284

 

เขตการปกครองและประชากร

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
    ชาย หญิง รวม  
1 บ้านตำแย 417 402 819 143
2 บ้านกระแชง 339 377 716 158
บ้านขนวน 265 244 509 97
บ้านกระถุน 368 415 783 151
5 บ้านหนองเม็ก  410 415 825 160
บ้านอะลาง 228 210 438 80
7 บ้านกลาง 172 185 357 72
บ้านกระแซง 274 308 582 133
บ้านหนองขะโย 140 132 272 50
10  บ้านจาน 216 211 427 84
11  บ้านหัวขัว 144 156 300 63
12  บ้านหนองห้าง 170 158 328 73
13  บ้านตำแย 371 362 733 131
14  บ้านหนองนาทอง 241 214 455 110
15 บ้านตำแย 335 332 667 126
          รวม 4,090 4,121 8,211 1,631