ปรับปรุงล่าสุด 7 ม.ค. 2022 07:48:47 212

การบริการขั้นพื้นฐาน

1 การคมนาคม
การคมนาคมสะดวก มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 221 สายศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ ผ่าน
การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ภายในตำบล และระหว่างตำบลสะดวกสบาย

2 การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ (เสาสัญญาณโทรศัพท์) 1 แห่ง

3 การไฟฟ้า
ด้านสาธารณูปโภค ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าขยายเขตเข้าถึงทั้ง 15 หมู่บ้าน

4 ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
ประเภทภาษีที่จัดเก็บ ปี 2556 จำนวนเงินที่เก็บได้ หมายเหตุ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 18,980 -
ภาษีบำรุงท้องที่ 77,008 14
ภาษีป้าย 13,600 -
ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 12,430 -
ค่าปรับผิดสัญญา 6,439 -
อาการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ 1,230 -
รวม 129,687 14