ปรับปรุงล่าสุด 7 ม.ค. 2022 07:46:39 240

 

การนับถือศาสนา/สัญชาติ

การนับถือศาสนา
ประชาชนในตำบลตำแย นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน คือ

1.  วัดบ้านตำแย   ตั้งอยู่ที่ บ้านตำแย หมู่ที่ 1 
2.  วัดสันติสุข  ตั้งอยู่ที่ บ้านกระถุน หมู่ที่ 4
3.  วัดบ้านหนองเม็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5
4. วัดบ้านกระแซง ตั้งอยู่ที่ บ้านกระแซง หมู่ที่ 8
5. สำนักสงฆ์บ้านขนวน ตั้งอยู่ที่ บ้านขนวน หมู่ที่ 3
6. วัดป่าเกษหงษ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านอะลาง หมู่ที่ 6
7. สำนักสงฆ์บ้านหนองขะโย ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองขะโย หมู่ที่ 9
8.  สำนักสงฆ์บ้านจาน ตั้งอยู่ที่ บ้านจาน หมู่ที่ 10
9.  วัดบ้านหัวขัว  ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 11


สัญชาติ
ประชาชนในตำบลตำแย มีสัญชาติ ไทย