เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

28 ส.ค. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตำแย 123