โครงการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมาและแมว ในตำบลตำแย ทั้ง 15 หมู่บ้าน

11 พ.ค. 2022 14:50:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 51

         
         ในวันที่  5 - 11 พฤษภาคม  2565 อบต.ตำแย  โดยการนำของนายสมศักดิ์ ธรรมวัฒน์ นายก อบต.ตำแย  ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอพยุห์  ได้จัดโครงการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมาและแมว  ในตำบลตำแย  ทั้ง 15 หมู่บ้าน